SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Udział w projektach

Projekt "NOWA JAKOŚĆ".

Email Drukuj PDF

Od 13.02.2012r. realizowano w naszej szkole projekt systemowy – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” o nazwie „Nowa jakość”.

Projekt byl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem głównym projektu  było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju dziewcząt i chłopców z klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Mielec oraz stworzenie w tych szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę  z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkół w materiały dydaktyczne.

W ramach tego projektu trwającego do 30.06.2012  w naszej szkole odbywaly się:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

W ramach projektu "Nowa jakość" nasza szkoła realizowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI i otrzymała certyfikat od Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 


więcej na stronie - www.gmina.mielec.pl/

 

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 21:06
 

Projekt "NASZE SUKCESY MAŁE I DUŻE"

Email Drukuj PDF

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasza szkoła uzyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nasze sukcesy małe i duże” w roku szkolnym 2010/2011.

W ramach projektu uczniowie  naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Uczniowie klas I-III wzięli udział w następujących formach zajęć:

 • „Chcę, potrafię, działam” – doskonalenie umiejętności polonistycznych,
 • „Rusz głową” – rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,
 • „You can do it” – zajęcia języka angielskiego,
 • „Aktywni przez sztukę” – kreacje teatralne i taneczne.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach:

 • „Chcę, potrafię, działam” – doskonalenie umiejętności polonistycznych,
 • „I ja potrafię” – zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne,
 • „Ja wśród ludzi” – zajęcia profilaktyczno-edukacyjne,
 • „Rusz głową” – rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych,
 • „You can do it” – zajęcia języka angielskiego,
 • „Aktywni przez sztukę” – kreacje teatralne i taneczne.

Każdy uczeń uczestniczył maksymalnie w trzech formach zajęć. Poszczególne zajęcia odbywały się w wymiarze 1 godzina tygodniowo od 13 września 2010 roku.
Więcej informacji na temat projektu „Nasze sukcesy małe i duże” można uzyskać na stronie internetowej: www.powiat.mielec.pl/spksiaznice/NSMID.

Poprawiony: niedziela, 12 lutego 2012 19:24
 

Projekt "OKNO NA ŚWIAT"

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2008/2009 realizowany był projekt: "OKNO NA ŚWIAT - program rozwoju Szkoły Podstawowej w Książnicach" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu 48 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na:

 • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy,
 • rozwój kompetencji kluczowych,
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • integrację zespołu i zacieśnienie więzi koleżeńskich.

Więcej informacji na temat projektu "OKNO NA ŚWIAT" można uzyskać na stronie internetowej: www.powiat.mielec.pl/spksiaznice/ONS.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 18:19
 

Projekty z rządowego programu "Aktywizacja JST..."

Email Drukuj PDF

Z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” pozyskano fundusze na realizację następujących projektów:

 • „Latolandia – podróże małe i duże”- program półkolonii szkolnej (lipiec 2007),
 • „Świetlik w Bajkolandii”- zajęcia świetlicowe (od września do grudnia 2007),
 • „Matematyka da się lubić”- program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych (listopad, grudzień 2006),
 • „Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka”- prowadzenie koła teatralnego „Elfy” (listopad, grudzień 2006).
Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 18:27
 

Pracownie komputerowe

Email Drukuj PDF

W ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

"Pracownie komputerowe dla szkół",

"Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"

szkoła pozyskała:

 • w 2008 roku internetowe centrum informacji multimedialnej z 4 komputerami PC z systemem Windows Vista i urządzeniem wielofunkcyjnym,
 • w 2007 roku pracownię z 12 komputerami Apple, projektorem, drukarką i skanerem z systemem serwerowym Mac OS X Server 10.4,
 • w 2005 roku pracownię internetową z 12 komputerami PC, projektorem, drukarką i skanerem z systemem serwerowym Microsoft Small Business Server 2003 Premium Polish.

W ramach tych projektów pięciu nauczycieli ukończyło kurs przygotowujący do obsługi pracowni internetowych i jeden nauczyciel ukończył kurs dla opiekunów centrum multimedialnego i informacyjnego.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 19:38
 

Mały Grant z EFRWP

Email Drukuj PDF

W 2006 r. nasza szkoła wylosowała Mały Grant finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i zrealizowała projekt „Teatr - miejsce niezwykłe”. Były to zajęcia dla 20 uczniów z klas I - III.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 18:45
 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Email Drukuj PDF

W 2003 roku szkoła brała udział w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowanym z kredytu Banku Światowego i pozyskała:

 • zestaw do korekcji wad postawy „OPIW-01”,
 • mikroskop biologiczny z kamerą i programy multimedialne.

W ramach tego programu 3 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach dotyczących nauczania w klasach integracyjnych, nauczania przyrody i administrowania siecią komputerową.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 18:49