SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt "NOWA JAKOŚĆ".

Email Drukuj PDF

Od 13.02.2012r. realizowano w naszej szkole projekt systemowy – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” o nazwie „Nowa jakość”.

Projekt byl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem głównym projektu  było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju dziewcząt i chłopców z klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Mielec oraz stworzenie w tych szkołach warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę  z uczniami poprzez wyposażenie bazy szkół w materiały dydaktyczne.

W ramach tego projektu trwającego do 30.06.2012  w naszej szkole odbywaly się:

  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

W ramach projektu "Nowa jakość" nasza szkoła realizowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI i otrzymała certyfikat od Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 


więcej na stronie - www.gmina.mielec.pl/

 

Poprawiony: wtorek, 17 czerwca 2014 21:06